UVJETI KUPOVINE

 1. OPĆENITO

Uvjeti kupovine su sastavni dio Uvjeta korištenja web stranice Prodavatelja www.kriedesign.hr (vidi Uvjete korištenja). Uvjeti kupovine definiraju postupak naručivanja, plaćanja i isporuke robe ponuđene na našim internet stranicama.

„Prodavatelj“ robe ponuđene na web stranici www.kriedesign.hr je Krie Design d.o.o. Gundulićeva 9, 10000 Zagreb, a „Kupac“ robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe te ga pošalje Prodavatelju i plati naručeni proizvod.

Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, što podrazumijeva i dostavu kupljenih Proizvoda.

Izrazi koji u ovim Uvjetima kupovine imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se i na muške i na ženske osobe.

Načini plaćanja i dostave objašnjeni su u Uvjetima korištenja web stranice Prodavatelja, u izdvojenoj cjelini „Načini plaćanja i dostave“ (vidi Načini plaćanja i dostave)

 1. UGOVOR O KUPOPRODAJI

Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

 • Predugovorna obavijest

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te adresi elektroničke pošte
 3. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 4. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 5. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 6. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 7. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 8. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 9. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 10. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 11. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 12. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 13. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 14. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 15. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 16. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 17. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u Uvjetima korištenja, kojeg čine sve njegove cjeline zajedno.

Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Uvjete korištenja, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

 • Isključenje od odgovornosti Prodavatelja

Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja.

 1. RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda od strane Kupca.

 • Uvjet jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

U slučaju tehničke neispravnosti baze podataka ili nenamjernih pogrešaka u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.kriedesign.hr, Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

 • Izjava o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji

Za ostvarivanje pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, Kupac je dužan, nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka. Kupac je dužan u Izjavi navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Navedenu nedvosmislenu izjavu o odluci o jednostranom raskidu ugovora Kupac može poslati koristeći primjer Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na ovoj POVEZNICI.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 • Gubitak prava na raskid ugovora o kupoprodaji

Sukladno članku 79. stavku 1. toč. 3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14, 110/15, 14/19) te točki 49. preambule Direktive 2011/83/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je proizvod izrađen po uputama i specifikacijama kupca i prilagođen njegovim osobnim potrebama.

 1. PROCES ONLINE KUPOVINE
  • Registracija

Kupac može, ali ne mora biti registriran na www.kriedesign.hr kako bi izvršio kupovinu, odnosno narudžbu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da unese adresu elektroničke pošte i lozinku. Prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu, kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Ispunjavanjem obrasca za narudžbu korisnik potvrđuje:

 1. Da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja i sve njegove cjeline.
 2. Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
 3. Da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim osobnim podatcima.

 • Kupovina

Korisnik pristupa traženju željenih proizvoda i/ili usluga na stranicama Prodavatelja. Nakon odabira preferiranog rezultata pretraživanja, Korisnik se upoznaje sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na: naziv, opis, cijenu s uključenim PDV-om, cijenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o istom, odabire opciju “Dodaj u košaricu”. Broj proizvoda i ukupna cijena proizvoda koje je Korisnik ubacio u košaricu prikazivat će se u prozoru “Pregledaj košaricu” u gornjem desnom kutu. Klikom na taj prozor, pristupa se košarici.

 • Košarica

Nakon dodavanja odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju “Pregledaj košaricu” u gornjem desnom kutu stranice www.kriedesign.hr. U tom trenutku korisniku je prikazan cjelokupan sadržaj košarice, može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu. Nakon procesa uređivanja sadržaja košarice, željene promjene automatski se spremaju i vidljive su Korisniku na ekranu. Kada je Korisnik zadovoljan s konačnim sadržajem svoje Košarice za kupovinu, odabire opciju “Kreni na plaćanje” kako bi nastavio proces kupovine.

 1. CIJENE PROIZVODA I USLUGA

Sve cijene na web stranici www.kriedesign.hr navedene su u eurima, uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV). Osim toga, postoje troškovi dostave, čiji iznos ovisi o odabiru opcija isporuke i plaćanja. Ovi troškovi se obračunavaju odvojeno (Detaljnije u cjelini Načini plaćanja i dostave)

Pri kupnji vrijede cijene na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile u trenutku narudžbe. Cijene su važeće do objave novog cjenika. Cijena koja je istaknuta na kraju narudžbe je konačna cijena.

Navedene cijene vrijede samo za internet trgovinu na www.kriedesign.hr i ne moraju biti identične kao na prodajnim mjestima robe brenda Krie u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten mijenjati cijene isključivo za web stranicu www.kriedesign.hr. Prodavatelj zadržava pravo da u okviru postojećeg zakonodavstva prilagodi cijene u internet trgovini, ponudi nove proizvode i ponudi ili okonča popuste.

Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u € – eurima, te je u istima sadržan pripadajući PDV.

Cijene, Uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

 • Kontrola cijena

Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

 • Izmjene cijena

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

 • Rasprodaje i akcijske prodaje

Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

 • Količina proizvoda po akcijskim uvjetima

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

 1. NARUČIVANJE

Naručivanje proizvoda na web stranici www.kriedesign.hr moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Proizvodi se naručuje isključivo elektronskim obrascem putem internet trgovine. Kupac može, ali ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu, međutim od Kupca će se zahtijevati da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe.

 • Potvrda narudžbe

Po dovršetku narudžbe Kupac će elektroničkim putem primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjerava raspoloživost naručenih proizvoda. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala Kupac će pismenim putem, bez odlaganja, obavijestiti kupca o raspoloživi proizvoda.

Ukoliko Prodavatelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će dostupne artikle, a čemu će pismenim putem, bez odlaganja, obavijestiti kupca.

 1. RAČUN

Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

 1. NAČINI PLAĆANJA I DOSTAVA

„Naćini plaćanja i dostave“ sastavni su dio Uvjeta korištenja Internet stranice www.kriedesign.hr, izdvojen u zasebnu cjelinu. Detaljnije informacije o načinima plaćanja i dostavi Kupac može dobiti odabirom linka “Načini plaćanja i dostave” koji se nalazi u podnožju stranice www.kriedesign.hr.

 1. REKLAMACIJE I POVRAT

Uvjeti reklamacije, prigovori i odredbe povrata proizvoda sastavni su dio Uvjeta korištenja web stranice www.kriedesign.hr, izdvojeni u zasebnu cjelinu. Detaljnije objašnjenje o reklamacijama i povratu Kupac može dobiti odabirom linka “Uvjeti reklamacije, prigovori i odredbe povrata proizvoda” koji se nalazi u podnožju stranice www.kriedesign.hr.

 1. IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA, PRAVILA PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI

Izjava o zaštiti osobnih podataka, pravila privatnosti i sigurnosti sastavni su dio Uvjeta korištenja web stranice www.kriedesign.hr, izdvojeni u zasebnu cjelinu. Detaljnije objašnjenje o zaštiti osobnih podataka korisnika i kupaca te o pravilima privatnosti i sigurnosti može dobiti odabirom linka “Izjava o zaštiti osobnih podataka, pravila privatnosti i sigurnosti” koji se nalazi u podnožju stranice www.kriedesign.hr.

 1. IZMJENE UVJETA KUPOVINE

Ovi Uvjeti kupovine vrijede od dana 20. listopada 2020. godine.

Krie Design d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine.

Prodavatelj ima pravo jednostrano mijenjati ove Uvjete kupovine ako je to potrebno radi prilagodbe promjenama u pravnom, tehničkom ili organizacijskom okviru. Kupce ćemo obavijestiti o prilagodbama tako što ćemo objaviti sadržaj izmijenjenog propisa.

Shopping cart

Production takes at least 15 days from the day of the order

Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart